آرزوی محال

تا هیاهوی ریل  می آمد, می دویدم تو را نگه دارم

حال و روزم مگر چقدر ابری ست

که پس از هر قطار می بارم...

در تمام قطارها مردم . . . زندگی در خیال یعنی این

آخرین کوپه هم تو را کم داشت . . .

      آرزوی محال یعنی این . . .

payman00

 
/ 0 نظر / 12 بازدید